Uitbetalen en uitruilen overuren

Je moet sinds 1 januari 2018 alle werknemers die meer werken dan de normale arbeidsduur van een fulltime werkweek (meestal 36, 38 of 40 uur per week) minimaal evenredig meer minimumloon betalen. Daarnaast
gelden er sinds 1 januari 2018 nieuwe regels voor het uitruilen van loon voor overuren die tegen het wettelijk minimumloon worden betaald.

Zo mag je het overwerkloon in bepaalde situaties niet meer geheel of gedeeltelijk uitruilen tegen andere arbeidsvoorwaarden (de zogenoemde cafetariaregeling). En kan bijvoorbeeld belast overwerkloon dat wordt uitbetaald tegen het wettelijk minimumloon, niet meer worden uitgeruild
tegen onbelaste vergoedingen.

Wat kan nog wel sinds 1 januari 2018?
Wat vanaf 1 januari 2018 nog wel kan, is dat je met de werknemers vooraf schriftelijk overeenkomt dat de overuren die tegen het wettelijk minimumloon worden betaald, worden uitgeruild tegen een compensatie in vrije tijd. Die vrije tijd moet dan wel uiterlijk vóór 1 juli van het volgende jaar worden opgenomen, of – als dat niet is gebeurd – moet de compensatie in de eerste betalingstermijn na 1 juli van het volgende jaar per bank zijn uitbetaald.

Vanaf 1 januari 2019 wordt deze uitruil tegen een compensatie
in tijd verder beperkt. Dat kan dan alleen nog als deze mogelijkheid is opgenomen in een cao. Als dat niet is gebeurd, dan moet je de overuren tegen het wettelijk minimumloon uitbetalen aan de werknemer.

Let op
Een cafetariaregeling is en blijft wel mogelijk voor uren en
loon boven het wettelijk minimumloon.

Ook gevolgen voor de vakantiebijslag
Dat je ook overuren tegen het wettelijk minimumloon
moet uitbetalen, heeft ook gevolgen voor de vakantiebijslag.
Die ben je sinds 1 januari 2018 in beginsel ook
over overwerk verschuldigd. Wel kan in een cao worden
bepaald dat een werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag
of op een lager bedrag aan vakantiebijslag. Het is
dus van belang te weten wat er in een cao staat over de
berekening van de vakantiebijslag.